algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1, Definities

In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:

Gewichtsconsulent : Zeynep Can-Deryal, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN), tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelend als zelfstandig gevestigde Gewichtsconsulent;

Cliënt: degene aan wie door de Gewichtsconsulent advies verleend wordt;

Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de Gewichtsconsulent is verwezen;

Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de Gewichtsconsulent wordt uitgeoefend.

Artikel 2, Algemeen

De Gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

Artikel 3, Basis

De Gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de Gewichtsconsulent de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Tenzij de arts anders beslist is hij degene die de cliënt informeert omtrent de contacten tussen de arts en de Gewichtsconsulent.

Artikel 4, Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres of onderling anders afgesproken adres, aanwezig te zijn dient hij de Gewichtsconsulent hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Indien de cliënt afspraken niet binnen 24 uur afmeldt aan de Gewichtsconsulent, is de Gewichtsconsulent gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Inzake afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Inzake een gewone maandag gaat de termijn derhalve in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Bij annuleren van de gehele groepscursus wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht, mits 2 weken van tevoren afgemeld. Indien een deelnemer 1 of meerdere groepslessen onverhoopt niet kan bijwonen wordt dat deel van de cursus niet gerestitueerd.

Bij annuleren van een workshop of voorlichting wordt het volledige bedrag in rekening gebracht, mits 2 weken van tevoren afgemeld.

Artikel 5, Tariefstelling

Voor de behandeling aanvangt deelt de Gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst, waarbij de gewichtsconsulent zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 6, Betaling

Tenzij anders is overeengekomen betaalt de cliënt contant aan de Gewichtsconsulent voor ieder consult in de praktijk of op het onderling afgesproken adres. Bij een Online begeleiding dient het te betalen bedrag vooraf overgemaakt te worden op het door de Gewichtsconsulent opgegeven Bank of Girorekeningnummer.

Bij afname van een totaalpakket of strippenkaart moeten de consulten binnen 1 jaar na startdatum afgenomen worden. Consulten die na 1 jaar nog niet zijn afgenomen worden niet terugbetaald maar zullen komen te vervallen.

Met betrekking tot “Advies op locatie, bij bedrijven en/of evenementen”, ontvangt de cliënt een factuur na levering van de overeengekomen prestatie. Hiervoor geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de gewichtsconsulent uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Bij overschrijding van de betaaldatum wordt het factuurbedrag vermeerderd met €5,00 administratiekosten.

Indien de nota 60 dagen na factuurdatum niet voldaan is, is de gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 7, Intellectuele eigendom

De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

Artikel 8, Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De gewichtsconsulent heeft het recht de overeen gekomen consulten/werkzaamheden op te schorten, indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, óf vanwege ziekte tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9, Aansprakelijkheid

Het advies van de Gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De Gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de Gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10, Toepasselijk recht

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing

© Copyright 2017 |IdeaalDieet| Algemene voorwaarden | KvK: 64273407 | BGN lidnummer: 2603

 

Privacy statement IdeaalDieet

Versie geldig vanaf 25-05-2018

IdeaalDieet, gevestigd aan Koningslijn 16 7312 GH Apeldoorn ,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:

www.IdeaalDieet.nl

Koningslijn 16  7312 GH Apeldoorn

0655882992

www.ideaaldieet.nl

info@ideaaldieet.nl

Z. Can-Deryal is de Functionaris Gegevensbescherming van IdeaalDieet zij is te bereiken via info@ideaaldieet.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken IdeaalDieet verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Verzekering gegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

IdeaalDieet verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, wanneer u een coachplan bij ons hebt afgenomen:
-gegevens omtrent je gezondheid , bijvoorbeeld gewicht
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Ideaaldieet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

IdeaalDieet verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– IdeaalDieet verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

IdeaalDieet neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van IdeaalDieet) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren IdeaalDieet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens IdeaalDieet bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Documenten ten behoeve van sollicitaties worden tot maximaal vier weken na beslissing over de betreffende sollicitatie bewaard. Documenten ten behoeve van belastingaangifte worden maximaal zeven jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

IdeaalDieet verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. IdeaalDieet blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

IdeaalDieet gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IdeaalDieet en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Ideaaldieet.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
IdeaalDieet wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

IdeaalDieet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@Ideaaldieet.nl. IdeaalDieet heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Wijziging privacyverklaring

Wij raden je aan deze verklaring frequent te raadplegen, in verband met eventuele wijzigingen.